Không gian xanh

Phù điêu - gò kim loại. 60 x 100

Nguyễn Vinh