Công tác chuẩn bị cho buổi khai mạc

Lần đầu tiên ở Âyunp có hoạt động gọi là triển lãm tranh nên mọi việc đèu mới cơ sở vật chất thì chỉ có 1 phòng Đa năng trong công viên Tuổi Trẻ: